HDR overvkgl

Commissies

De VKGL heeft commissies voor algemene beleidsgebieden. 

De commissies zorgen onder andere voor de organisatie, het up to date houden van informatie en de voortgangsrapportage. 

Er zijn commissies voor:

Commisies 2018

 

Registratiecommissie

De registratiecommissie (RC) van de VKGL is opgericht in 2001. In de eerste jaren is hard gewerkt aan een systeem waarmee de registratie van de laboratoriumdisciplines binnen de klinische genetica vormgegeven konden worden. Er werden eisen opgesteld voor de opleiding tot klinisch cytogeneticus, moleculair geneticus en biochemisch geneticus. De visitatie van de opleiding werd in handen gegeven van een aparte visitatiecommissie. De snelle technologische ontwikkelingen met name binnen de moleculair genetische diagnostiek maakten het onderscheid tussen cytogenetische en moleculaire diagnostiek minder relevant. In 2010 zijn deze opleidingsrichtingen samengevoegd in een nieuw opleidingsplan ''genoomdiagnostiek'' waarbij aandacht is besteed om verworven competenties tijdens de opleiding te kunnen toetsen. Inmiddels staat er een systeem dat goed werkt, maar verdere professionalisering van zowel de opleiding als van de (her) registratie en visitatie is gewenst. Om de voortang van deze processen beter te kunnen controleren maakt de registratiecommissie vanaf 2009 een jaarverslag, en een korte uiteenzetting van de beleidsvoornemens voor het volgend jaar.
Dit document wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het VKGL bestuur en is op de website in te zien voor de leden.

De volgende jaarverslagen zijn in te zien:

2017 en 2018
2019

Functie binnen de registratiecommissie

Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. H.C.M.T. Prinsen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Secretaris Dr. R. van Minkelen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Erasmus MC
Bestuurslid Dr. A.R. Mensenkamp Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid Dr. A.B.P. van Kuilenburg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Amsterdam UMC
Bestuurslid Dr. J. Knijnenburg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid Dr. A.D.C. Paulussen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica MUMC

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris en 5 bestuursleden. De visitatiecommissie valt onder de registratiecommissie en voert visitaties van de opleidingsinstituten uit. De commissie bestaat uit leden, die afkomstig zijn uit verschillende disciplines binnen het vakgebied; Laboratoriumspecialisten Klinische Genetica en Klinisch genetici. De visitatiecommmissie heeft als taak om te toetsen of de opleiding in de centra nog voldoet aan de eisen zoals opgesteld door de VKGL. Centra, die laboratoriumspecialisten opleiden worden iedere 5 jaar gevisiteerd. De zittingstermijn van de leden van de commissie bedraagt maximaal 8 jaar.

Functie binnen de visitatiecommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. E-J Kamsteeg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Moleculaire Genetica)
Radboudumc
Secretaris Dr. L.J.C.M. van Zutven Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Erasmus MC
Bestuurslid Dr. M. Stevens-Kroef Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Radboudumc
Bestuurslid Dr. A. Kooper Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Amsterdam UMC
Bestuurslid Dr. A.H. van der Hout Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Moleculaire Genetica) UMCG
Bestuurslid Dr. L. Steinbusch Laboratoriumspecialist Klinische Genetica i.o.
(Biochemie)
MUMC
Bestuurslid Prof. Dr. N. Verhoeven

Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Biochemie)

UMCU

Opleidingscommissie

In 2006 kreeg de opleidingscommissie vanuit het bestuur de taak om een nieuw programma op te stellen voor de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica voor de drie op dat moment bestaande disciplines binnen de klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek (cytogenetica, moleculaire genetica en biochemische genetica). Het werk van de commissie heeft in 2011 geleid tot twee documenten; de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica genaamd “Genoompuzzel”, waarin cytogenetica en moleculaire genetica zijn gecombineerd in één opleiding, en het opleidingsplan laboratoriumspecialist klinische genetica genaamd “Klinisch Biochemisch Geneticus”. Daarnaast werd gewerkt aan het gebruik en de optimalisatie van EPASS (Electronic Portfolio and Assessment Support System), een elektronisch portfolio ten behoeve van de ondersteuning van de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica.

De huidige taak van de opleidingscommissie is het begeleiden en evalueren van de opleidingsplannen tot laboratoriumspecialist klinische genetica en klinisch biochemisch geneticus, het coördineren van het landelijk onderwijs voor de laboratoriumspecialisten klinische genetica in opleiding, het inventariseren van het aanbod nationaal en internationaal onderwijs/cursussen en onderzoek naar de organisatie van nascholing en toetsing.

De opleidingscommissie bestaat momenteel uit een voorzitter en vier bestuursleden, waaronder een  vertegenwoordiger van de groep laboratoriumspecialisten klinische genetica in opleiding. In de opleidingscommissie zijn alle drie van oorsprong bekende specialisaties in de laboratorium diagnostiek klinische genetica vertegenwoordigd. De opleidingscommissie is te bereiken via opleiding@vkgl.nl.

Functie binnen de opleidingscommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter

Dr. H.A. van Duyvenvoorde

Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid Dr. S. van Koningsbruggen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Amsterdam UMC
Bestuurslid Dr. D. Westra Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid (vertegenwoordiger LSKG i.o.) Dr. M. Drost Laboratoriumspecialist Klinische Genetica i.o. Erasmus MC
Bestuurslid Dr. C.D.G. Huigen Laboratroiumspecialist Klinische Genetica (Biochemie) Radboudumc
Bestuurslid Dr. K. Huijsdens-van Amsterdam Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Bestuurslid Dr. M. van Gijn Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCG

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommisie houdt zich bezig met het waarborgen van de kwaliteit van de klinisch genetische laboratorium diagnostiek. Deze werkgroep bestaat uit een voorzitter en 3 bestuursleden. De werkgroep houdt zich bezig met het opstellen van veldnormen, validatie documenten en procedures.

Functie binnen de kwaliteitscommisie Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. C.A.L. Ruivenkamp Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid Dr. F. de Vries Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid Dr. D. Bodmer Kwaliteitsmanager Radboudumc
Bestuurslid Dr. M.M.C. Wamelink Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Amsterdam UMC

Zie voor formulieren opleiding, registratie, herregistratie en visitatie de pagina Formulieren en Documenten.

Zie voor formulieren kwaliteit de pagina Formulieren en Documenten.