Skip to main content

VKGL DATASHARE DATABASE

Voor het efficiënt verlenen van genetische patiëntenzorg in het NGS tijdperk is het delen van genetische data noodzakelijk. De datashare werkgroep van de VKGL heeft een centrale database opgezet om het onderling delen van variant classificaties te bewerkstelligen middels een deels geautomatiseerd proces. Een bijkomend doel is data ook publiekelijk te delen. Het huidige publieke deel van de database bevat per DNA variant de classificaties zoald die door de Klinisch Genetisch laboratoriumspecialisten in de verschillende centra zijn gedaan op basis van de (toenmalige) diagnostiekaanvragen. De database is geen patiënten database, en bevat dus geen gegevens m.b.t. de patiënten zelf, noch in hoeveel patiënten de DNA variant is gezien en niet welke klinische kenmerken de patiënten vermeld waren bij de aanvraag.

De database is te vinden via: MOLGENIS (molgeniscloud.org)

English:

To efficiently offer genetical patient care in "the Next Generation Sequencing Era", is sharing genetic data essential. The datashare workgroup of VKGL has set up a central database to enable mutual sharing of variant classifications through a partly automatic process. An additional goal is the public sharing of these data. The currently publicly available part of the database consists of DNA variant classifications established based on (former) diagnostic questions. The database is not a patient database and therefore does not contain any data regarding patients themselves, neither information about in how many patients a DNA variant was seen, nor which clinical features were reported during application.

The database is located at: MOLGENIS (molgeniscloud.org)